උදේ හවස නුඹ දකින්න
පෙර මග හිඳ කල් මැරු හැටි
නුඹ යන මග නුඹ පසුපස
නුඹට හොරෙන් මම ආ හැටි

ඒ උනුසුම විඳගන්නට
නුඹට හොරෙන් ළංවුන හැටි
නුඹ කවුදැයි දැනගන්නට
දවස පුරා තතු සෙව් හැටි

Advertisements