නිදිවරා මුලු ‍රැයක් මා තනිව
පාලුවත් තනිකමත් අඩුනැතිව
හිම මිදෙන සීතලත් තුරුලුකර..
ගත සිතත් එකසේ හිරිවැටෙන..

නොහැකිමුත් ලං වන්න ඇගෙ වතට
ලඟින් හිඳ තුරුලුවී සිපගන්න
වදනකින් හෝ සිතට ලංවෙන්න
සවන් ලං කලෙමි මම දුරකතනයට

දැනුනු තනිකම දෙගුන කරගෙන
සිතට තව සෝ සුසුම් ලං කර
හිස් අතින් හැරී මම අසරණව
විබැඳුවෙමි දුරකතන ඇමතුම

Advertisements